REGULAMIN KONKURSU
O TYTUŁ PERŁA KRAKOWA
§1

1. Organizatorem konkursu jest Krakowska Grupa Multimedialna KGM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-710) przy ulicy Ślusarskiej 9 bud. 28 (KRS: 0000374448, kapitał zakładowy 300 tysięcy złotych) oraz Fundacja KGM Progress z siedzibą w Krakowie (30-702) przy ulicy Lipowej 4 (KRS 0000252652).

§2

1. Założeniem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych i obywatelskich oraz dbałość o jakość i przyjazność przestrzeni publicznej.
2. Konkurs trwa od czerwca 2019 r. do września 2019 r.
3. Wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach:
W zakresie budownictwa mieszkaniowego:
a) Komfort życia – udogodnienia dla mieszkańców
b) Smart City – innowacje i technologie w służbie mieszkańcom
c) Zielony Kraków – otwarcie na zieleń i jakość nasadzeń
d) Współczesna architektura – harmonia z otoczeniem
e) Społeczna odpowiedzialność – rozwiązania proekologiczne

W zakresie użyteczności publicznej, w tym budynków komercyjnych biurowców, hoteli, budynków administracji rządowej i samorządowej:
a) Nagrodę Budynek przyjazny użytkownikom.

2. Spośród wyróżnień Kapituła może wybrać Nagrodę Główną – Grand Prix oraz nagrodę Człowiek Roku.

§3

1. Prawo do udziału w konkursie przysługuje organizacjom działającym w szeroko rozumianym sektorze deweloperskim. W tym firmom deweloperskim, instytucjom publicznym, spółdzielniom mieszkaniowym realizującym inwestycje na terenie gminy Kraków i gmin otaczających aglomerację w tym gminy Wieliczka, Zielonki, Niepołomice, Myślenice, Zabierzów i Skawina.
2. Prawo udziału w konkursie mają również instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe zajmujące się ekologią, walką ze smogiem, energooszczędnością, technologiami i innowacjami w zakresie budownictwa, w tym budownictwa mieszkaniowego.
3. Kandydatury do konkursu mogą zgłaszać: sami zainteresowani, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne.
4. Każdy podmiot ma prawo do zgłoszenia dowolnej liczby inwestycji.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej lub papierowej,
b) zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz warunków zawartych w formularzu zgłoszeniowym,
c) wpłata na konto organizatora opłaty konkursowej w terminie 7 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w miesiącu wrześniu 2019r.

§4

1. Rada konkursu złożona jest z połączonych pełnych składów zarządów: spółki Krakowska Grupa Multimedialna KGM oraz Fundacji KGM Progress.
2. Decyzje Rady Konkursu podejmowane są zwykłą większością głosów. Regulamin nie ustala terminów i sposobu zwoływania Rady Konkursu pozostawiając to w gestii Rady.

§5

1. Kapituła konkursu składa się z 5 do 9 członków (wyłącznie ilość nieparzysta) wybieranych przez Radę Konkursu spośród: architektów, analityków rynku, ludzi nauki i dziennikarzy oraz osób delegowanych przez redakcję mediów wchodzących w skład grupy KGM (portale internetowe i wydawnictwa tradycyjne, w tym portal Krakowska Giełda Mieszkań www.kgm.pl, www.budowskaz.pl oraz miesięcznik Małopolski Przegląd Nieruchomości).

§6

1. Kapituła spośród nadesłanych zgłoszeń wybiera laureatów konkursu.
2. Ocenie konkursowej poddawane są dane określone w prospekcie deweloperskim.
3. Kapituła zastrzega sobie prawo do oględzin na miejscu inwestycji.
4. Nagrodzoną inwestycją będzie ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
5. Wybór uznaje się za ważny, jeśli w głosowaniu bierze udział co najmniej połowa członków Kapituły, a wybrany laureat w każdej kategorii otrzyma co najmniej połowę głosów ważnych plus jeden głos.
6. Orzeczenia Kapituły są ostateczne i nie podlegają żadnej formie zaskarżenia lub odwołania.

§7

1. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje Rada Konkursu.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nazwy Perła Krakowa oraz nie wyrażają zgody na jakiekolwiek używanie zarówno nazwy, jak i zasad i regulaminu konkursu, przez inne podmioty bez pisemnej zgody na udzielnie licencji lub sublicencji.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.

Nominowani

Wyróżniamy najlepszych deweloperów